USTMENU
  Mardin Mort Şmuni Kilisesi-Süryanice - 31.12.2007

 

 

ܚܘܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܕܡܪܕܝܢ

 

   ܐܝܟ ܟܠ ܒܪ ܟܝܢܐ܆ ܗܝ̈ܟܠܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܬܘܒ ܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ ܠܚܘ̣ܕܬܐ ܘܒܕܩܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܡ̣ܢ ܩܪܛܐ ܕܢܝܼ̈ܒܐ ܕܕܪ̈ܐ ܘܢܫܬܘܙܒܘܢ ܡ̣ܢ ܒܪܡܐ ܕܓܦܪ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܕܪܕܦ ܒܬܪܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܕܐܚܕ ܬܩܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܪܥܝܘ̣ܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܛܢܢܐ ܘܐܘܟܦܢܐ ܠܐ ܐܝܢܝܐ ܡܚ̇ܘܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܒܘܢ ܙܗܝܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܙܡܢ ܡܛܠ ܢܘ̣ܛܪܐ ܘܥܬܝܕܘ̣ܬܐ ܕܝܪܬܘ̣ܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܟܝ̣ܚܐ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܐܡܝܕ.

   ܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܥܕ̈ܬܐ ܥܬܝ̈ܩܬܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܒܰܢܝܐ ܒܕܪܐ ܫܬܝܬܝܐ. ܘܒܥܒܪܐ ܕܝܘܒܠܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܐܬܚܕܬܬ݀ ܘܐܬܒܰܕܩܰܬ݀. ܚܘܕܬܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܐܫܬܡܠܝ ܒܫܢܬ 1125 ܒܝܕ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܗܘ݂ܐ ܒܙܒܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܓܘܪܓܝܣ ܬܪܝܢܐ ܫܢܬ 1704. ܘܬܠܝܬܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܝܥܩܘܒ ܬܪܝܢܐ ܫܢܬ 1869.

   16 ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 2005 ܕܟܐܢ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܐܩܝ̣ܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܙܡܢ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܝܢ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܥܕܬܐ ܗ̇ܕܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܡܛܠ ܢܨܚܢܐ ܕܚܘܕܬܐ ܬܩܢܐ ܘܒܕܩܐ ܡܠܝ̣ܛܐ ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܗ̇. ܘܡܛܝܒܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܩܘܪܒܐ ܗ̇ܢܐ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܡܪܕܝܢ، ܒܢܝܒܝܠ ܘܩܠܬ ܘܐܤܛܢܒܘܠ. ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܗܓܡܘܢܐ ܕܡܪܕܝܢ ܡܝܩܪܐ ܬܶܡܶܠ ܩܳܔܰܩܠܰܪ. ܪܝ̣ܫ ܟܪܟܐ ܕܡܪܕܝܢ ܡܝܩܪܐ ܡܶܬܺܝܢ ܦܱ̇ܡܘܩܔܘ̣. ܘܩܝܘܡܐ ܕܡܪܕܝܢ ܣܠܝܡܢ ܒܠܘܢܡܶܙ ـ ܘܡ̣ܢ ܚܣܝܘܬܐ ܕܣܘ̣ܪ̈ܝܝܐ ܕܐܤܛܢܒܘܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܒܘܢ ܟܘܪܝܐ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܕܡܝܪ.
ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ ܪܒܢ ܥܙܝܙ ܔܶܠܝ̣ܟ. ܘܡ̣ܢ ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܪܒܢ ܐܤܛܦܢ ܦܝ̣ܕܰܢ. ܘܡܟܗܢܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܒܘܢ ܟܘܪܝܐ ܓܒܪܐܝܠ ܐܩܝܘܙ. ܘܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܐܡܝܕ ܐܒܘܢ ܩ̄ܫ ܝܘܣܦ ܐܩܒܘܠܘܛ. ܘܟܗܢܐ ܕܒܢܝܒܝܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܐܒܘܢ ܩ̄ܫ ܝܥܩܘܒ ܓܳܘܢܰܝ. ܘܒܫܘ̣ܡܠܳܝ ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ ܡܝܩܪܐ ܣܰܥܝ̣ܕ ܐܳܙܟܳܟ ܐܝܟ ܣܥܘܪܐ ܩ݀ܐܡ ܗ̱ܘܐ ܒܥܕܬܐ.

   ܢܦܩ̈ܬܐ ܓܝܪ ܕܚܘ̣ܕܬܐ ܘܒܕܩܐ ܐܬܦܪ̈ܥܝܢ ܒܝܕ ܝܩܪܬܐ ܕܒܝܬ ܐܳܙܟܳܟ ܘܚܬܢܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܔܶܡܝ̣ܠ ܩܳܔ. ܟܠܗܘ̇ܢ ܒܢܝ̈ܢܐ ܕܐܣܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܥܕܬܐ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܐܬܚܕܬ ܒܚܘܕܬܐ ܗ̇ܢܐ ܕܒܗ ܐܬܥܠܡܬ݀ ܥܕܬܐ ܒܥܬܝ̈ܩܬܐ܆ ܡܕܒܚܐ ܘܬܪܬܝܢ ܩܠܝ̈ܬܐ ܕܡܘܬܒܐ ܩܛܝܢܐܝܬ ܐܬܛܪܝܘ. ܘܐܓܪ̈ܐ ܐܙܕܦܬܘ ܕܠܐ ܢܕܠܦܘܢ. ܘܒܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘ̣ܬܐ ܐܬܬܩܝ̣ܡ. ܕܢܗܘܐ ܡܫܡܫ ܐܪ̈ܚܐ ܐܝܟ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐ.

   ܘܒܬܪ ܩܘܪܒܐ ܐܫܡܥ ܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܡܠܬܐ ܛܥܡܢܝ̣ܬܐ ܒܪܡ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܘܕܝ ܘܩܠܣ ܨܦܬܐ ܘܛܢܢܐ ܕܝܩܪܬܐ ܕܒܝܬ ܐܳܙܟܟ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܗ̇ ܒܫܡ ܣܥܝܕ ܐܳܙܟܟ ܘܔܡܝܠ ܩܳܔ ܕܡܛܝܒܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܚܓܐ ܗܢܐ.

   ܘܒܡܠܬܐ ܕܒܗ̇ ܒܰܕܩ ܘܚܘܝ ܚܕܘܐ ܕܠܒܗ ܘܡܘܙܓܐ ܒܗܝ̣ܠܐ ܕܦܪܝܣ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܡܛܝ̈ܒܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̱ܘܐ ܡܥܠܝܘܬܗ: "ܣܓܝ ܪܒܐ ܡܠܬ ܚܘܕܬܐ ܕܬܳܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܠܘܠܐ ܚܘܕܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܺܚܘܢ. ܗܝ̣ ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܢܝ̈ܢܐ ܟܐܦܢ̈ܝܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܥܙܘܢ ܐܢ ܠܐ ܡܬܚܕܬܝܢ. ܘܥܕܬܐ ܡܬܩܝܡܐ ܡ̣ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܡܠܝ̣ܠ̈ܬܐ ܘܫܬܝܼ̈ܩܬܐ. ܘܥܕܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܫܬܝ̈ܩܬܐ ܒܢܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܒܗ ܡܬܩܗܠܝܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܠܫܘ̣ܡܠܳܝ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܥܕܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܡܠܝܠ̈ܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܗܝ̣ ܕܡܗܝܡܢܐ ܒܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܘܡܩܒܠܐ ܚܘܕܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܡܫܐ ܠܗ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ܆ ܗܕܝ̣ܪܐ ܝܘܡܢܐ ܘܫܒܝ̣ܚܐ ܒܟܐܦ̈ܝܗ̇ ܫܬܝ̈ܩܬܐ ܘܕܳܝܨܐ ܘܪܘܙܐ ܒܗ̇ܢܝܢ ܡܠܝܠ̈ܬܐ."

 

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.