USTMENU
  Kadasetli Patriğimizin Deyrulzafaran'da Süryanice Karşılanması... - 31.12.2007

 

 

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܥܝܘܰܨ

ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܼܒܚܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܡܬܥܰܡܪܢܝܼܬܐ܆ ܥܬܝܪ ܘܰܗܕܝܼܪ ܒܝܰܡܝ̈ܢܝܬܐ.

ܡܥܠܝܘܬܗܘܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܚܣ̈ܝܐ ܪ̈ܡܝ ܐܝܩܪܐ.

ܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗ̈ܢܐ ܟܘܼܪ̈ܝܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܪ̈ܚܝܼܡܐ.

ܥܡ ܐܪ̈ܚܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܘܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ.

 

ܝܘܡܢܐ ܒܡܫ̈ܒܐ ܪ̈ܘܼܚܢܝܐ ܡܦܝܼ̈ܚܝ ܪܝܼܚܐ ܒܣܝܼܡܐ ܟܪܝܼܟܝܼܢܢ. ܘܒܚܕܘܐ ܘܕܰܘܨܐ ܪܳܦܬ ܠܒܢ ܒܗܝܼܠܐ ܘܰܟܬܝܼܫܐ. ܠܐ ܣܓܝ܆ ܐܠܐ ܒܪܡ ܩܕܡ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܬܘܒ ܗܪܟܐ ܗ̱ܘܝܬܘܢ. ܘܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܗܐ ܐܝܟ ܨܰܚܘܐ ܦܨܝܼܚܐ ܒܚܘܼܒܐ ܥܡܝܩܐ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܣܒܪܐ ܡܫܟܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܐܢܐ ܡܚܝܼܠܐ ܘܠܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܕܐ ܘܐܡܝܕ. ܐܝܟ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܡܬܒܪܟܝܢܢ ܘܢܳܗܪܝܢܢ ܘܢܳܨܚܝܼܢܢ ܒܩܘܒܠܐ ܦܐܝܐ ܕܚܘܪ̈ܬܐ ܙܗܝ̈ܬܐ ܕܨܳܡܚܝܼܢ ܒܫܝܘܬܐ ܚܘܝܼܚܬܐ ܘܦܨܝܼܚܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟܘܢ. ܡܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܠܘܝܬܟܘܢ. ܘܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘ ܡܣܩ ܐ̱ܢܐ ܠܡܪܝܐ ܕܙܒܢ̱ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܫܘܝ ܠܟܠܢ ܠܚܙܬܐ ܡܢܨܚܢܝܬܐ ܕܐܒܗܘܬܟܘܢ ܬܢܢ ܒܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܠܒܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܼܚܳܝܐ ܘܒܝܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܬܪܝܢܐ. ܘܬܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܡ ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܪܒܬ ܢܳܨܚܐ ܘܒܳܣܡܐ ܒܪܘܚ ܠܡܥܦܩܘ ܠܟܘܢ ܒܫܘܦܪܗܿ ܡܟܬܒܙܒܢܝܐ ܗܕܝܪܐ ܘܠܒܝܒܐ ܕܢܳܛܦ ܘܡܙܕܠܚ ܡܢ ܥܘܒܐ ܕܝܘܒܠܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܙܓܘܪܝܐ ܒܐܦ̈ܝ ܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܒܪܝܟܐ. ܥܠܗܕܐ ܟܕ ܒܫܟܝܼܢ̈ܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܛܦܣ ܐ̱ܢܐ܆ ܒܠܫܢܐ ܕܪܘܚܐ ܒܫܡܝ ܘܒܫܡ ܡܪܥܝܬܝ ܐܡܿܪ ܐ̱ܢܐ: «ܒܪܝܟ ܗ̱ܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ». ܘܡܒܪܟ ܗ̱ܘ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܡܠܒܒܢܐ ܘܡܥܦܩܢܐ ܘܡܦܝܓܢܐ ܘܡܚܣܢܢܐ.

ܡܪܢ: ܐܟܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܘܡܬܬܡܝܫܐ ܪܝܫܢܘܬܟܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܗ̱ܝ ܠܥܕܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܥܣܩܐ ܘܪܡܫܳܝܐ. ܕܐܝܟ ܩܫܬܐ ܕܥܢܢ̈ܐ ܨܒܬܬܘܢܗܿ ܒܫܘܼܦܪ̈ܐ ܡܫܝܼܚ̈ܝܐ. ܣܝ̈ܡܝܟܘܢ ܘܬܘܪ̈ܓܡܝܟܘܢ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܬܪ̈ܥܝܼܬܢܳܝܐ ܕܡܬܦܪܣܝܢ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܒܝܢܬ ܓܰܘܐ܆ ܣܳܦܩܝܢ ܠܡܪܡܘ ܩܪܢܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ. ܕܣܘܓܐܐ ܓܝܪ ܕܗܢܝ̈ܢܐ ܕܡܠܦܢ̈ܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܢܨܝܒܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܣܝܡ̈ܝܟܘܢ ܘܕܡܕܥܐ ܕܝܠܟܘܢ ܦܪܘܫܐ. ܘܒܡܟܝܟܘܬܐ ܕܠܒܝܫܐ ܪܝܫܢܘܬܟܘܢ ܫܡܠܝܬܘܢ ܒܥܒܕܐ ܡܠܬ ܡܫܝܼܚܐ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪܐ: ܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܫܬܡܫ ܐܠܐ ܕܐܫܡܫ. ܘܡܠܬܟܘܢ ܓܫܝܼܡܬܐ܆ ܛܥܡܳܢܝܐ ܘܰܦܣܝܠܐ ܒܣܘܼܟܠܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܬܗܘܘܢ ܕܘܡܝܐ ܛܒܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܫܚ̈ܩܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܥܣܩ̈ܐ ܕܣܒܠܬܘܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܪܪܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܓܰܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܝܘܡܢ ܬܘܩܦܐ ܘܥܘܫܢܐ ܐܢܘܢ ܠܡܕܒܪܢܘܬܟܘܢ. ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܘܒܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܥܐ ܕܚ̈ܝܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܡ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܪܝܫܢ ܠܐ ܗܿܘܐ ܪܝܼܫܢܐ. ܕܪܝܫܢܘܬܐ܆ ܕܡܝܐ ܗ̱ܝ ܠܫܘܼܦܪܐ ܟܝܢܝܐ. ܘܡܬܬܚܡܢܘܬܗܿ ܣܓܝ ܥܣܩܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܚܙܝܐ܆ ܡܚܕܐ ܡܬܝܰܕܥܐ ܘܡܬܒܰܚܪܐ. ܥܡܗܘܢ ܕܒܘ̈ܠܒܳܠܐ ܘܩܛܪ̈ܐ ܕܡܬܒܕܪܢܘܬܐ܆ ܥܕܬܢ ܒܥܝܢ̈ܐ ܕܣܒܪܐ ܛܒܐ ܚܳܝܪܐ ܒܕܥܬܝܕ. ܕܝܘܡ ܒܝܘܡ ܝܬܝܪ ܡܬܗܒܒܐ ܘܡܬܝܕܥܐ. ܘܚܳܕܝܐ ܘܢܳܨܚܐ ܘܚܳܬܪܐ ܒܟܘܢ. ܕܠܟܠ ܪܦܦܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟܘܢ ܒܬܫܡܬܗܿ ܐܥܒܪܬܘܢ ܘܡܥܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܐܚܒܬܘܢܗܿ ܡܫܝܚܐܝܬ: ܟܕ ܚܳܫܝܢ ܠܚܫܗܿ܆ ܘܪܘܙܝܢ ܠܚܕܘܗܿ.

ܐܝܢ: ܨܳܒܝܐ ܡܠܬܝ ܠܡܫܩܠ ܚܐܦܐ ܠܡܫܡܥܘ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܕܬܪܥܝܬܝ ܛܝܣܐ ܘܦܪܚܐ ܒܚܘ̈ܫܒܝܗܿ ܠܕܪ̈ܐ ܥܒܝܼܪ̈ܐ....ܠܕܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܣܘܼܪܝܝܘܬܐ ܓܒܝܢܐ ܡܪܝܡܐ ܗ̱ܘܬ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܙܒܢܐ ܘܕܘܟܬܐ ܩܳܦܣܝܢ ܘܟܳܠܝܢ ܘܙܳܓܪܝܢ. ܐܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ: ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܚܕܝܐ ܘܕܳܝܨܐ ܒܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܡܫܬܡܠܝܐ ܒܗܿ ܕܢܗܘܐ ܪܒܢ ܡܠܟܐ ܐܘܪܟ ܚܣܝܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܠܐܕܝܰܡܰܢ. ܘܒܚܕܘܐ ܗܢܐ ܪ̈ܡܙܐ ܛܒ̈ܐ ܡܬܚܙܝܢ ܡܛܠ ܕܘܪܐ ܚܕܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܝܕܥܝܢܢ ܡܼܢ ܡܬܚܐ ܕܣܠܩ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܘܠܟܐ ܠܐ ܐܫܬܡܠܝܬ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܒܕܝܪܐ ܗܕܐ. ܥܠܗܕܐ ܩܰܢܝܐ ܣܘܟܠܐ ܘܕܘܟܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܛܪ̈ܦܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܗܿ ܚܕܬܐ.

ܘܚܢܢ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܫܘܬܐܣܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܒܚܘܒܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܠܐ ܥܳܒܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܗܢܐ ܠܗܘ ܡܫܡܫܝܢܢ ܠܡܛܪ ܐܝܬܘܬܢ ܒܰܟܢܘܫܝܐ ܚܠܝܼܛܐ ܘܡܙܝܓܐ ܕܡܪܕܐ ܘܦܢܝܼܬܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܬܫܡ̈ܫܬܢ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܳܝܬܐ ܘܪ̈ܘܼܚܢܳܝܬܐ ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܘܩܪܝܒܐ. ܘܡܬܚܦܛܝܢܢ ܠܡܓܒܠ ܐܣܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܥܡ ܥܡܐ ܐܬܪܢܝܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܪ̈ܘܫܡܝܐ. ܘܒܛܢܢܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܙܠܥ ܠܗ ܚܝܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܡܪܢ «ܠܐ ܬܕܚܠ ܓܙܪܐ ܙܥܘܪܐ» (ܠܘܩܐ. ܝܒ:ܠܒ) ܫܓܝܼܡܝܼܢܢ ܘܦܳܠܚܝܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܙܕܩ ܕܢܬܥ̈ܒܕܢ ܘܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܡܛܠ ܩܘܼܝܳܡܐ ܘܚܘܼܕܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ܆ ܗܕܐ ܕܒܫܒܘܥܐ ܗܢܐ ܕܥܒܪ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܡܓ̈ܠܠܐ ܛܒܝܼܒ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܐܬܡܰܢܝܬ ܘܐܬܩܰܒܠܬ ܒܝܢܬ ܚܡܫܝܢ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܬܡܝܼ̈ܗܬܐ ܕܥܠܡܐ ܘܚܕܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܥܬܝ̈ܩܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܕܙܕܩ ܢܬܚ̈ܙܝܢ. ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܩܳܝܡܝܢܢ ܙܒܢܐ ܗ̱ܘ ܕܡܫܐܠܘܬܐ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ. ܕܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܗܕܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܦܓܪܐ ܐܢܘܢ ܘܐܣܝܼܪܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܥܠܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܠܡ ܟܕ ܪܘܚܐ ܕܓܰܘܢܳܝܘܬܐ ܥܳܫܢܐ܆ ܩܛܪ̈ܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܫܬܪܝܢ. ܕܐܡܪ ܓܝܪ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܼܚܐ: «ܕܐܡܬܝ ܚܕ ܗܕܡ ܢܗܘܐ ܟܐܒ܆ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܚܳܫܝܢ. ܘܐܢ ܡܫܬܒܚ ܚܕ ܗܕܡ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܬܒܚܝܢ» (ܐ. ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܝܒ:ܟܒ).

ܒܪ̈ܓܫܐ ܗܠܝܢ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܕܬܨܠܘܢ ܡܛܠ ܡܨܠܚܢܘܬܐ ܕܗܘܒܒܐ ܘܢܘܨܚܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܒܡܫܩܠܐ ܙܪܝܼܒܐ ܕܚܘܝܕܐ ܐܘܪܝܦܝܐ. ܗܕܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܡܛܠ ܥܬܝܕܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܒܦܢܝܬܐ ܗܕܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܡܛܠ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܡܫܘ̈ܬܦܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܬܢ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܕܥܠܡܐ. ܕܣܢܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܩܪܝܐ ܡܛܠ ܡܬܒܝܢܢܘܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܕܡܬܬܪܣܝܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܗܰܘܢܐ. ܘܕܝܠܢ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܢ ܪܓܘܫܬܢܘܬܐ ܚܘܒܢܝܬܐ ܘܟܢܘܫܝܝܬܐ. ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܚܐܪܘܬܐ ܡܩܘܝܢܝܬܐ ܢܳܒܥܐ ܘܐܬܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܩܰܢܝܐ ܡܫܐܠܘܬܐ ܘܡܰܠܦܐ ܕܟܠܢܫ ܢܩܒܠ ܠܩܪܝܒܐ ܐܟ ܢܦܫܗ ܒܟܠܗܘܢ ܣܘ̈ܟܠܘܗܝ.

ܘܒܚܕܘܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܟܪܝܟ ܠܝ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܠܝ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܩܪܒ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܠܡܪ̈ܐ ܡܪ̈ܘܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܐܬܝܬܟܘܢ ܘܡܘܢܥܟܘܢ ܕܠܘܬܢ ܒܫܠܡܐ ܫܰܠܡܐ. ܘܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܚܘܒܐ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܛܘܪ̈ܦܐ ܘܫܚ̈ܩܐ ܣܒܠ ܘܣܝܒܪ ܠܫܡܬܘܬܦܘ ܒܩܘܒܳܠܐ ܗܢܐ ܦܐܝܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܐܘܪܝܦܝ ܘܐܣܛܢܒܘܠ ܘܡܕܝܕ ܘܩܘܪ̈ܝܗܿ ܘܫܪܟܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ.... ܘܬܢܢ ܒܫܡܐ ܕܗܓܡܘܢܐ ܕܡܪܕܐ ܡܝܩܪܐ ܡܶܗܡܶܬ ܩܠܓܠܪ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܐܩܡ̈ܐ ܕܡܫܝܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܕܝܠܢ ܘܕܟܠܗ ܐܬܪܐ.

ܘܐܚܪܝܬ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܢܬܠ ܠܟܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܒܣܝܼ̈ܡܐ ܕܐܝܟ ܦܪܫܐ ܪܘܚܢܝܐ ܥܛܝܦ ܙܟܘܬܐ ܬܟܰܬܪܘܢ ܘܬܩܘܘܢ ܡܕܒܪܢܐ ܘܡܠܒܒܢܐ ܘܡܫܒܠܢܐ ܠܒܢ̈ܝ ܥܕܬܢ.

 ܘܒܪܟܡܪܝ ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ ܪ̈ܒܐ ܘܟܢܝܼ̈ܟܐ.

 

9 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2006 ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ: ܡܪܕܝܢ.

 

 

 

 

ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܨܠܝܒܐ ܐܙܡܢ

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܐ ܘܐܡܝܕ

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.