USTMENU
  Tespit Davası, Yargıtay İlamı - 11.6.2013

 

T.C.
YARGITAY
18. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/15479
KARAR NO : 2013/5375
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 02/10/2012
NUMARASI : 2011/904-2012/498
DAVACI : Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve
Kiliseleri Vakfı Vek.Av.Onur Muratoğlu
DAVALILAR : Saliba Özmen vd.Vek.Av.Şeyhmuz Arslan


Dava dilekçesinde, vakıf yönetiminde oluşan çekişmenin giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalı vekili Av.Şeyhmuz Arslan ile aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.Onur Muratoğlu geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:


Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı yararına takdir edilen 990,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, aşağıda yazılı bakiye onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 02.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
Ali Selim G.Dülger A.Kellecioğlu H.G.Babacan M.K.Özçelik


24,30 TL Onama H.
21,15 TL Peşin H.
3,15 TL Bakiye

Karşılaştırıldı ZS.

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.