USTMENU
  Elatmanın Önlenmesi, Yargıtay İlamı - 11.6.2013

 

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/200
KARAR NO : 2013/4675 Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : MARDİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 06/07/2012
NUMARASI : 2012/292-2012/401
DAVACI : MARDİN SÜRYANİ KADİM DEYRULZAFARAN
MANASTIRI VE KİLİSELERİ VAKFI
DAVALILAR : EDİP OKTAY VD.
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı vekili, Mardin Süryani Kadim Manastırı ve Kilise vasıflı taşınmazın, davacı adına kayıtlı olup, Metropolit olan Saliba Özmen'in, vakfın yasal yetkilerini kullanma girişiminde ve manastırda idari atamalar ile tasarruflarda bulunduğunu, bu atamalar kapsamında diğer davalılar Yusuf Beğtaş, Yakup Beğtaş, Edip Oktay ve Suphi Usta'nın manastırda kalarak haksız ve fuzuli işgallerini sürdürmekte olduklarını ileri sürerek, Deyrulzafaran Manastırındaki yönetme yetkisinin Vakfa ait olduğunun tespiti ile muarazanın giderilerek fuzuli şagil olan davalılar Yusuf Beğtaş, Yakup Beğtaş, Edip Oktay ve Suphi Usta'nın tahliyelerine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, vakfın tapudan kaynaklanan mülkiyet hakkının, dini ibadetin yapılma şekli ve ibadethanenin iç işleyişini kapsamadığını, metropolitin hem manastırı hem de Süryani Cemaatinin temsilcisi olduğunu, dava konusu yerin Manastırın olup dini hizmet verdiğini belirterek, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davalılar hakkındaki elatmanın önlenmesi isteği ilişkin dava tefrik edilerek, bu esasa kaydedilmiş taşınmazın vakıf adına kayıtlı olduğu ve davalıların haklı bir nedeninin bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, taraflarca süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Şükrü Hanlı Baydın’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Duruşma isteği değerden reddedildi.Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-


Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, davanın, yönetme yetkisi vakfa ait olduğu, muarazanın giderilmesi ve davalıların elatmasının önlenmesine yönelik olarak açıldığı, yönetme yetkisi ve muarazayla ilgili isteğin ipkası ile elatmanın önlenmesi davasının ayrılmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, diğer taraftan haklı ve geçerli bir neden olmaksızın fiilen müdahale eden kişiler hakkında elatmanın önlenmesine karar verilmesi doğru olduğuna göre; tarafların temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 3.15.'er-TL. bakiye onama harcının temyiz eden taraflardan alınmasına, 02.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
H. H. ÜNALDI
Üye
M. E. SEÇKİN
Üye
F. AKBABA
Üye
S. S. URAL
Üye
S. ÖZAYKUT


24.30. -O 24.30. -O
21.15. -P 21.15. -P
3.15.-TL 3.15.-TL


Okundu
06.05.2013 A.R.T.

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.