USTMENU
  Elatmanın Önlenmesi, Gerekçeli Mahkeme Kararı - 11.6.2013

 


T.C.

MARDİN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2012/292
KARAR NO : 2012/401
HAKİM : ATİLLA DARI 42369
KATİP : ŞERAFEDDİN BAYIR 126498

DAVACI : MARDİN SÜRYANİ KADİM DEYRULZAFARAN MANASTIRI VE KİLİSELERİ VAKFI - Çabuk Mah. 217 Sağlık Sok. No: 10 Kırklar Kilisesi Merkez/ MARDİN
VEKİLLERİ : Av. ONUR MURATOĞLU - Adliye Karşısı Özçelik Apt. Kat:3 No:5 Yenişehir-Mardin 47100 Merkez/ MARDİN
Av. NECAT ÇIRAY - Vilayet Karşısı Özçelik Apt Kat:2 No:4 Yenişehir 47100 Merkez/ MARDİN
DAVALILAR : 1- EDİP OKTAY - Deyrulzafaran Manastırı Eskikale Köyü Merkez/ MARDİN
2- SUPHİ USLAN - Deyrulzafaran Manastırı Eskikale Köyü Merkez/ MARDİN
3- YUSUF BEĞTAŞ - Deyrulzafaran Manastırı Eskikale Köyü Merkez/ MARDİN
4- YAKUP BEĞTAŞ - Deyrulzafaran Manastırı Eskikale Köyü Merkez/ MARDİN
VEKİLİ : Av. ŞEYHMUS ARSLAN - Cumhuriyet Bulvarı 265/C Midyat/ MARDİN
DAVA : Elatmanın Önlenmesi
DAVA TARİHİ : 20/04/2012
KARAR TARİHİ : 06/07/2012
GEREKÇELİ KARAR
YAZIM TARİHİ : 16/07/2012
Mahkememizde görülmekte bulunan elatmanın önlenmesi davasının yapılan açık yargılaması sonucunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesindeki isteminde özetle; Müvekkili olan vakfın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 3. maddesine göre bir cemaat vakfı olduğunu, bu Vakfın Deyrulzafaran adlı manastırın maliki olduğunu, bu nedenle manastırın yönetimi konusunda Vakfın tek yetkili organ olduğunu, dini hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla vakfın Süryani Ortodoks patriği tarafından atanmış bir metropolitin ve sınırlı sayıda kadın ve erkek ruhanilerin manastırda ikamet etmesine izin verdiğini, ancak metropolit Saliba Özmen'in kendisine gösterilen bu saygı ve anlayışı yanlış değerlendirerek vakfın yasal yetkilerini kullanma girişiminde bulunduğunu, manastırda idari atamalarda ve tasarruflarda bulunduğunu, bu atamalar kapsamında diğer davalılar Yusuf Beğtaş, Yakup Beğtaş, Edip Oktay ve Suphi Usta'nın manastırda kalarak haksız ve fuzuli işgallerine sürdürmekte olduklarını belirterek Deyrulzafaran Manastırındaki yönetme yetkisinin müvekkili Vakfa ait olduğunun tespitine ve fuzuli şagil olan davalılar Yusuf Beğtaş, Yakup Beğtaş, Edip Oktay ve Suphi Usta'nın tahliyelerine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalılar vekili tüm cevap ve beyanlarında özetle; Açılan davayı kabul etmediklerini, davalı müvekkillerinin kendilerine vakıf yöneticisi olarak tanıtmalarının söz konusu olmadığını, mülkiyet hakkının dini ibadetin yapılma şekli ve ibadethanenin iç işleyişini kapsamadığını, davacı vakfın bu anlamda dava açma yetkisinin olmadığını, müvekkili metropolitin bir din adamı olduğunu, faaliyetlerinin bu kapsamda olduğunu, vakfın ve manastırın işleyişine bunun dışında karışmasının söz konusu olmadığını, diğer davalıların ise manastıra hizmet eden gönüllüler olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davacı tarafça, manastırın yönetiminin kime ait olduğunun tespiti ve davalılar Yusuf Beğtaş, Yakup Beğtaş, Edip Oktay ve Suphi Usta'nın fuzuli şagil oldukları gerekçesiyle tahliyeleri istemiyle dava açılmıştır. Yargılama aşamasında fuzuli işgal gerekçesine dayanan dava diğer davadan ayrılarak bu esasa kaydedilmiştir. Esasen bu ayrılmanın nedeni, fuzuli işgale dayanan davada Mahkememizin görevsiz olduğu gerekçesine dayanmaktadır. Zira fuzuli işgal, 6570 Sayılı Yasanın 12/3 maddesine düzenlenmiş bir konudur. Söz konusu Yasada bu kapsamdaki uyuşmazlıkların sulh hukuk mahkemelerinde çözüleceği belirtilmiştir. Ne var ki söz konusu Kanun 01/07/2012 tarihinde Borçlar Kanunun Yürürlüğüne İlişkin Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum da her ne kadar görevsizlik kararı verilmesi düşüncesiyle davadan ayrılmış ise de, daha sonra bunun mümkün olmadığı, 01/07/2012'den sonra 6570 Sayılı Yasanın yürürlükten kalkmış olması nedeni ile, bu davanın da Mahkememizde görülmesi gerektiği sonucuna varılarak davaya devam edilmiş ve esastan hüküm kurulmuştur.

Davacı taraf, Yusuf Beğtaş, Yakup Beğtaş, Edip Oktay ve Suphi Usta'nın manastırda fuzuli şagil oldukları gerekçesiyle tahliyelerini talep etmiştir. Davalılar ise, adı geçenlerin manastırda gönüllü olarak çalışan kimseler olduklarını belirterek davanın reddini istemişlerdir. Dosyadaki belgelerden manastırın malikinin davacı vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Bir taşınmaza malik olan kimse, onu dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Davalılarla, davacı vakıf arasında, davalıların manastırda kalması veya çalışması konusunda herhangi bir sözleşme olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı vakfın sahibi olduğu manastırda davalıların bulunmamasını ve çalışmamasını isteme hakkına sahip olduğu sonucuna varılmaktadır.

Tüm bu nedenlerle, davacı vakfın, davalılar Yusuf Beğtaş, Yakup Beğtaş, Edip Oktay ve Suphi Usta'nın taşınmazdan tahliyesini talep edebileceği sonucuna varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KABULÜ ile, davalılar YUSUF BEĞTAŞ, YAKUP BEĞTAŞ, EDİP OKTAY ve SUPHİ USLAN'ın davacı manastırdan TAHLİYELERİNE,
2-Davacı tarafça bu dosya için yapılan yargılama gideri 12,00-TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
3-Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş olduğundan, hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.200,00-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
Dair; davacı vekilleri ve davalı vekilinin yüzüne karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.16/07/2012
Katip 126498Hakim 42369

   

MANASTIR

 
VAKIF

MANASTIR

 

METROPOLİTLİK

PATRİK

GÜNCEL-MALİ B.

 

İLETİŞİM
Deyrulzafaran Manastırı -
Mardin / Türkiye
Tel: +90 482 208 10 61- 62
Faks: +90 482 208 10 63
E-Mail:
info@deyrulzafaran.org
Tasarım : Faruk Güneş
Bu site ; Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Resmi Tanıtım Sitesidir. Başka kurum ve kuruluşların görüş ve fikirlerini yansıtmaz.